Logo Instalator Pomp Ciepła IPC601 64 64 69 Logo Instalator Pomp Ciepła IPC

Pompy ciepła


Wszystko co warto wiedzieć o pompach ciepłaTeraz jesteś: Dotacje do pomp ciepła   |   powrót strony o pompach ciepła -> Pompy Ciepła

DOTACJE DO POMP CIEPŁA

RUSZYŁA KOLEJNA ODSŁONA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE OD TERAZ MA BYĆ ŁATWIEJ I SZYBCIEJ! NOWE REGUŁY POZWOLĄ TAKŻE SPORO WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB NA SKORZYSTANIE Z DOTACJI
Program Czyste Powietrze ruszył jesienią 2018 roku jako ogólnopolski program wsparcia wymiany starych urządzeń grzewczych a także modernizacji budynków. Ambitnym celem Programu jest wymiana kilku milionów przysłowiowych „kopciuchów” na urządzenia grzewcze przyjazne środowisku a także termomodernizacja skutkująca mniejszym zapotrzebowaniem na energię cieplną. Prowadzony jest regionalnie poprzez, właściwe dla miejsca położenia budynków, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres przyjmowania wniosków kończy się 31.12.2027 roku a realizacja przedsięwzięć i składanie wniosków o wypłatę dotacji do 30.09.2029 roku. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Program, choć ruszył z wielką pompą, nie zrealizował zamierzonego planu 400.000 dotacji/pożyczek rocznie i pozostaje obecnie na poziomie około 100.000 zrealizowanych i realizowanych umów. To daleko od założonego ambitnego celu. Wprowadzone od 15.05.2020 roku nowe zasady mają uprościć i przyspieszyć uzyskiwanie wsparcia a wprowadzone nowe kryteria przyznawania dotacji mają pozwolić większej ilości osób na skorzystanie z Programu. Warto dodać, że w „nowym rozdaniu” Program zdecydowanie skraca okres oczekiwania zarówno na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy jak i na wypłatę dotacji. Dotychczasowe reguły w praktyce stanowiły niemały kłopot dla chcących skorzystać z Programu ale nie dysponujących własnymi środkami. Warunki Programu stanowią, że do wystąpienia z wnioskiem o wypłatę dotacji możemy po zakończeniu inwestycji i przedstawieniu dokumentów. Teoretycznie można było wskazać we wniosku rachunek Instalatora i w ten sposób ominąć konieczność wykładania własnych środków. Ale w praktyce możliwość ta faktycznie nie istniała. Który z Instalatorów, znając dotychczasowe funkcjonowanie Programu i opieszałość w procedowaniu i wypłatach dotacji, chciałby zgodzić się na długi okres oczekiwania na swoje pieniądze? Teraz, przy terminie skróconym do 30 dni, może być to możliwe co też powinno zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie Programem. Dotychczas spora grupa osób, szczególnie tych mniej zamożnych, musiała się po prostu wycofać, z prostego powodu niemożności wcześniejszego sfinansowania inwestycji z własnych środków. Obok dofinansowania w ramach Czystego Powietrza możemy także korzystać z dodatkowych form wsparcia, z wyjątkiem dotacji z programów Mój Prąd i Stop Smog. Program stanowi, że jeśli na dane przedsięwzięcie zostało udzielone dofinansowanie w ramach tych programów to nie można starać się o dotacje w Czystym Powietrzu na dotowane już przedsięwzięcie. Natomiast łączenie innych form wsparcia jest dozwolone pod warunkiem, że suma uzyskanego wsparcia nie przekroczy maksymalnej kwoty kwalifikowanej na dane przedsięwzięcie. Dotacja z Programu nie wyklucza także możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta przyznaje każdemu z nas prawo do odpisu od podstawy opodatkowania kwoty 53.000 złotych. Jeśli zatem uzyskamy dotację w wysokości 25.000 złotych a wydaliśmy na modernizacje domu 53.000 złotych to różnicę (53.000 zł. minus 25.000 zł.) czyli 28.000 zł. odpisujemy od podstawy opodatkowanie w okresie maksymalnie trzech lat od poniesienia kosztu. Ważne aby podkreślić, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia już zakończone. Tu warunkiem jest aby koszty poniesiono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ECOFABRYKA.PL – 9 LAT SKUTECZNEJ PRACY W RAMACH PROCEDOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE DORADZTWO, KOORDYNACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ, PRZYGOTOWYWANIE I PROCEDOWANIE WNIOSKÓW O DOTACJĘ i WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DOTACJI! W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA PRACUJEMY DLA BENEFICJENTÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU! SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ 512 750 991 LUB NAPISZ: biuro@ecofabryka.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMY WSPARCIA
Wsparcie będzie miało, jak dotychczas, głównie formę dotacji wypłacanych bezpośrednio (a w przypadku Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego wsparcia ewentualnie także dodatkowo poprzez gminy). Uruchomione mają być także kredyty bankowe spłacane z finansową pomocą Programu (szczegóły poznamy prawdopodobnie na początku września b.r.).

DLA KOGO WSPARCIE?
Cel Programu pozostał niezmienny: wymiana starych szkodliwych dla środowiska urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Zatem głównym i najważniejszym kryterium jest wymiana tegoż urządzenia na nowe, spełniające wymagane normy. Dodatkowo możemy starać się także, pod określonymi warunkami, na pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć takich jak: ocieplenie ścian i strychu, wymianę stolarki, rekuperację i instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji grzewczej i c.w.u.. Beneficjentami Programu mogą być właściciele lub współwłaściciele oddanych do użytku budynków i lokali mieszkalnych (współwłaściciele za pisemną zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli).

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA DLA NOWEJ GRUPY BENEFICJENTÓW
DO UZYSKANIA NAWET 30.000 ZŁOTYCH W uzupełnieniu systemu opartego na wyliczaniu średniej miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego wprowadzono także nowe zasady. Dotychczas podstawowe kryterium stanowił dochód liczony na członka gospodarstwa domowego i, w związku z tym, spora grupa osób była wykluczona z możliwości skorzystania z Programu (dochód w wysokości 1.600 złotych na osobę i m-c praktycznie eliminował takie osoby z Programu lub zmniejszał do minimum kwotę możliwej do uzyskania dotacji). Obecnie, co trzeba pochwalić, zarówno uproszczono formalności jak i rozszerzono grupę potencjalnych Beneficjentów Programu. Wystarczy, że nasz roczny dochód do opodatkowania był mniejszy niż 100.000 złotych. Taki dochód upoważnia nas do starania się o dotację w jej podstawowej wysokości. Dochód określa składana deklaracja podatkowa lub zaświadczenie urzędu gminy o posiadanych gruntach. Dochodem koniecznym do zadeklarowania są także inne, niepodlegające opodatkowaniu, dochody (darowizny, alimenty, renty zagraniczne i kombatanckie etc.). Reasumując: osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanych do użytku budynków lub wydzielonych lokali mieszkalnych (za zgodą pozostałych współwłaścicieli) korzystających ze źródeł ciepła na paliwo stałe, nie odpowiadających warunkom Programu mogą ubiegać się o maksymalną dotację zarówno na wymianę tych urządzeń jak i na inne przedsięwzięcia modernizacyjne. Jeśli z kolei budynek posiada akceptowane przez Program urządzenie grzewcze możemy starać się o pomoc w sfinansowaniu innych elementów modernizacji w wysokości do 10.000 złotych (instalacji grzewcza i c.w.u., rekuperacja, fotowoltaika) a w przypadku, kiedy budynek otrzymał pozwolenie na budowę przed 31.12.2013 również o dofinansowanie na ocieplenie i wymianę stolarki budowlanej. Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja wyniesie 25.000 złotych a w przypadku zainstalowania dodatkowo mikro-instalacji fotowoltaicznej wzrośnie do maksymalnie 30.000 złotych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ECOFABRYKA.PL – 9 LAT SKUTECZNEJ PRACY W RAMACH PROCEDOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE DORADZTWO, KOORDYNACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ, PRZYGOTOWYWANIE I PROCEDOWANIE WNIOSKÓW O DOTACJĘ i WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DOTACJI! W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA PRACUJEMY DLA BENEFICJENTÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU! SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ 512 750 991 LUB NAPISZ: biuro@ecofabryka.pl …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


JAK LICZYMY WYSOKOŚĆ DOTACJI PODSTAWOWEJ?
Wysokość dotacji liczymy sumując poszczególne planowane zadania wchodzące w zakres planowanej modernizacji. Można powiedzieć, że ostateczną kwotę uzyskujemy budując plan z poszczególnych „klocków”. Dla każdego rodzaju zadania przyznawane jest maksymalne dofinansowanie w odniesieniu do poniesionych kosztów kwalifikowanych brutto, których górna granica jest również z góry ustalona. I tak na przykład: dla powietrznej pompy ciepła (warunek: klasa A++) w grupie wsparcia podstawowego maksymalna dotacja wynosi 13.500 złotych i nie więcej niż 45% kosztów kwalifikowanych. Jak łatwo policzyć, w praktyce przyjęto limit kosztów kwalifikowanych brutto na poziomie 30.000 złotych. Podobnie liczymy inne elementy modernizacji, z tym, że w przypadku ocieplenia oraz stolarki budowlanej uwzględniamy dodatkowo powierzchnię w m2. W zależności od zakresu naszych planów wysokość dotacji może zatem być różna; nie może natomiast przekroczyć 25.000 złotych a z mikro-instalacją fotowoltaiczną 30.000 złotych.

PRZYKŁAD
- Pompa ciepła powietrzna (klasa A++)
(max 45% kosztów kwalifikowanych): 13.500,-
- Instalacja grzewcza i c.w.u. (w tym solary i powietrzne pompy ciepła do c.w.u.)
(max 30% kosztów kwalifikowanych): 4.500,-
- Rekuperacja (klasa A)
(max 30% kosztów kwalifikowanych): 5.000,-
Ocieplenie ścian – 100 m2
(max 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 45 zł./m2)): 4.500,-
RAZEM: 13.500;- + 4.500;- + 5.000;- + 4.500;- = 27.500 zł.
Kwota dotacji wyniosła w naszym przykładzie 27.500 złotych. Ponieważ nie planujemy instalacji fotowoltaicznej dotacja zostanie automatycznie zmniejszona do kwoty 25.000 złotych.


PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH DO UZYSKANIA NAWET 37.000 ZŁOTYCH DOTACJI PODSTAWOWEJ ORAZ EWENTUALNEGO DODATKOWEGO WSPARCIA Z GMINY

Wsparcie podwyższone przeznaczone jest dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1.400 złotych na osobę lub 1.960 złotych w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. W porównaniu do dofinansowania podstawowego stawki dotacji są wyższe i mogą wynieść maksymalnie 32.000 złotych a w przypadku zainstalowania dodatkowo mikro-instalacji fotowoltaicznej wzrasta do 37.000 złotych. Dochód określa składana deklaracja podatkowa lub zaświadczenie urzędu gminy o posiadanych gruntach. Dochodem koniecznym do zadeklarowania są także inne, niepodlegające opodatkowaniu, dochody (darowizny, alimenty, renty zagraniczne i kombatanckie etc.). Dochód należy udokumentować za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska. Program wymienia także dodatkowe wsparcie, udzielane przez właściwe dla miejsca zamieszkania gminy, ze środków WFOŚiGW w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki. Informacji na ten temat należy szukać w swojej gminie. Uruchomione mają być także kredyty bankowe spłacane z finansową pomocą Programu (szczegóły poznamy prawdopodobnie na początku września b.r.). Reasumując: osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanych do użytku budynków lub wydzielonych lokali mieszkalnych (za zgodą pozostałych współwłaścicieli) korzystających ze źródeł ciepła na paliwo stałe, nie odpowiadających warunkom Programu mogą ubiegać się o maksymalną dotację zarówno na wymianę tych urządzeń jak i na inne przedsięwzięcia modernizacyjne. Jeśli z kolei budynek posiada akceptowane przez Program urządzenie grzewcze możemy starać się o pomoc w sfinansowaniu innych elementów modernizacji w wysokości do 15.000 złotych (instalacja grzewcza i c.w.u., rekuperacja, fotowoltaika) a w przypadku, kiedy budynek otrzymał pozwolenie na budowę przed 31.12.2013 również o dofinansowanie na ocieplenie i wymianę stolarki budowlanej. Maksymalna możliwa do uzyskania dotacja wyniesie 32.000 złotych a w przypadku zainstalowania dodatkowo mikro-instalacji fotowoltaicznej wzrośnie do maksymalnie 37.000 złotych.

PRZYKŁAD
- Pompa ciepła powietrzna (klasa A++)
(max 60% kosztów kwalifikowanych): 18.000,-
- Instalacja grzewcza i c.w.u. (w tym solary i powietrzne pompy ciepła do c.w.u.)
(max 60% kosztów kwalifikowanych): 9.000,-
- Rekuperacja (klasa A)
(max 60% kosztów kwalifikowanych): 10.000,-
Ocieplenie ścian – 100 m2
(max 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 90 zł./m2)): 9.000,-
RAZEM: 18.000;- + 9.000;- + 10.000;- + 9.000;- = 46.00 zł.
Kwota dotacji wyniosła w naszym przykładzie 46.000 złotych. Ponieważ nie planujemy instalacji fotowoltaicznej dotacja zostanie automatycznie zmniejszona do kwoty 32.000 złotych.


PODSUMOWANIE
Należy mieć nadzieję, że nowe zasady programu Czyste Powietrze rzeczywiście przyspieszą ambitny projekt modernizacji naszych domów a zarówno Beneficjenci jak i środowisko, w którym żyjemy, skorzystają z możliwości, które oferuje Program. Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Programu pozostawiała wiele do życzenia a okres trwania zarówno procedowania wniosków jak i samej wypłaty dotacji wielu z nas zniechęcił bądź wręcz wykluczył z możliwości skorzystania z oferowanych przez Program możliwości. Trzymajmy więc kciuki by wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwane przez wszystkich rezultaty. I korzystajmy z proponowanych możliwości.

ZAPROSZENIE
Firma P.P.Ecofabryka zaprasza na swoją stronę www.ecofabryka.pl. Pomagamy skutecznie z różnego rodzaju dotacjami już od 9 lat, w tym także w programie Czyste Powietrze. W zakres naszej pracy wchodzi zarówno przygotowywanie wniosków jak i ich procedowanie oraz ostateczne wypełnianie wniosków o wypłatę dotacji. Obecnie przygotowujemy dokładny materiał dotyczący najnowszej wersji Programu, który pozwoli na praktyczne zapoznanie się z najważniejszymi elementami nowych zasad. W oparciu o blisko dwuletnią praktykę w realizacji wniosków w Programie wskażemy także „pułapki”, tkwiące w zawiłych nieraz wymaganiach tak aby nie zmarnować okazji do uzyskania maksymalnego wsparcia.

P.P.Ecofabryka
Tel. 512 750 991
www.ecofabryka.pl


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ECOFABRYKA.PL – 9 LAT SKUTECZNEJ PRACY W RAMACH PROCEDOWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE DORADZTWO, KOORDYNACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ, PRZYGOTOWYWANIE I PROCEDOWANIE WNIOSKÓW O DOTACJĘ i WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DOTACJI! W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA PRACUJEMY DLA BENEFICJENTÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU! SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ 512 750 991 LUB NAPISZ: biuro@ecofabryka.pl ………………………………………………………………………………
1.
Poznaj ofertę wybranych producentów pomp ciepła na rynku Polskim
Alpha InnotecDaikinDimplexBoschLGMitsubishi ElectricNibePanasonicStiebel EltronVaillant

2.
Najlepsza powietrzna pompa ciepła do zastosowania w domku jednorodzinnym
Daikin czy Pansonic

3.
Dotacje do pomp ciepła jak uzyskać? Komu zlecić, aby uzyskać najwięcej
Dotacje do pomp ciepła

4.
Wymiana starego kotła gazowego na pompę ciepła. Jakie jest najlepsze rozwiązanie dla modernizowanej kotłowni gazowej?
Hybrydowa pompa ciepła Daikin

5.
Pompy ciepła i fotowoltaika. Jak zbilansować koszty ogrzewania domu na zero
Dom bez rachunków

6.
Koszt instalacji pompy ciepła w domku jednorodzinnym
Koszt instalacji pompy ciepła

7.
Pompa ciepła połączona z rekuperatorem. Jak wykorzystać energię zurzytą z rekuperatora, aby porpawić efektywność pompy ciepła oraz jak poprawić odzysk ciepła w rekupercji i jak wykorzystać chłód dzięki pompie ciepła
Centrale energetyczne

8.
Mój obiektywny ranking pomp ciepła
Ranking pomp ciepła

9.
Jaka wybrac pompą ciepła do ogrzewania domu gruntową czy powietrzną, która lepiej się sprawdzi przy poniesionych kosztach inwestycji
Powietrzna czy gruntowa pompa ciepła

10.
Koszty ogrzewania i chłodzenia domu powietrzną i gruntową pompa ciepła
Koszty ogrzewania i eksploatacji pompy ciepła

11.
Jak rozwiązać chodzenie domu pompą ciepła. Czy instalacja ogrzewania podłogowego sprawdzi się do chłodzenia domu
Chłodzenie domu pompą ciepła

12.
Dlaczego bezawaryjne i bezobsługowe pompy ciepła trzeba serwisować?
Serwis pomp ciepła

13.
Najdroższe pompy ciepła do zastosowań w domkach jednorodzinnych. Z czego wynika cena?
Najdroższe pompy ciepła

14.
Czym się rózni pompa ciepła typu Split od pompy ciepła typu Monobloc? Którą i kiedy warto wybrać
Split czy Monobloc

Doradztwo i wyceny


Zapraszam wszystkich klientów budujących nowy dom lub planujących wymienić stary kocioł do spotkania na inwestycji w celu przeprowadzenia rozmowy, która pomoże w odpowiednim doborze pompy ciepła i wyceny.
Zapewniam przekaz olbrzymiej wiedzy o pompach ciepła i ich rodzajach, kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych wszystkich dostępnych rozwiązań u producentów na rynku polskim.

Gwarantuje wybór najlepszego urządzenia dla Państwa potrzeb uwzględniając planowany budżet na inwestycję.
Doradztwo, wyceny oraz dobór pompy ciepła jest bezpłatne.
Dojazd do klienta jest bezpłatny - Warszawa, Mazowieckie.

tel. 601 64 64 69


Pompy ciepła - najczęściej czytane na stronie

Czas pracy pompy ciepła, a żywotność pompy ciepła,   Centrala grzewcza LWZ Stiebel Eltron,   Split czy Monobloc,
Montaż powietrznej pompy ciepła typu monobloc,   Najdroższe pompy ciepła,   Montaż powietrznej pompy ciepła typu split,
Ranking pomp ciepła,   Daikin czy Pansonic,   Najlepsza pompa ciepła ,   Montaż gruntowej pompy ciepła,
Gruntowa pompa ciepła - ZOBACZ TO ! - to nie kupisz powietrznej pompy ciepła!
Zobacz jak wygląda proces wykonania odwiertów dla pompy ciepła
Co warto wiedzieć o pompach ciepła Pompy Ciepła